Manifest van Tegenstanders tegen Dierproeven

1. Het feit dat jaar in jaar uit vele miljoenen dieren worden gebruikt voor medische, wetenschappelijke en industriële doeleinden is een vuistslag in het gezicht van de menselijkheid.

2. Proeven met dieren dienen om ethische redenen te worden afgekeurd.

Vanzelfsprekend hebben ook dieren het recht om op natuurlijke wijze en zonder pijniging te leven. Het respect voor het leven, ook voor dat van dieren, dient het belangrijkste gebod te vormen voor de werkwijze van medici en wetenschappers. De mens heeft niet het recht een reusachtige berg gekwelde en gedode dieren te verzamelen als basis voor medisch en wetenschappelijk onderzoek of uit economische overwegingen.

3. Proeven met dieren dienen om methode-kritische redenen te worden afgekeurd.

Door dierproeven kunnen de werkelijke oorzaken van ziekten van de mens niet worden opgespoord en daardoor ook niet worden genezen. Omdat de ziekte van de mens bij het proefdier niet spontaan voorkomt, moet deze kunstmatig worden opgeroepen. Het zogenaamde ‘model’ van de ziekte bij het proefdier heeft, op een aantal symptomen na, meestal weinig te maken met de menselijke kwaal, omdat daar eveneens oorzaken aan ten grondslag liggen op psychisch en sociaal terrein evenals aanleg, voeding en milieu. De resultaten van dierproeven stellen niet in staat harde conclusies te trekken omtrent probleemstelling op medisch terrein, omdat tussen dier en mens een veelvoud aan verschillen bestaat in fysiologisch en psychisch opzicht. Er zijn talloze voorbeelden waaruit blijkt dat de resultaten van dierproeven uitgesproken misleidend zijn voor de mens.

4. Proeven met dieren dienen om medisch-filosofische redenen te worden afgekeurd.

Dierproeven dragen ertoe bij dat de medische wetenschap steeds verder verwijderd raakt van haar eigenlijke taak, het voorkomen en genezen van ziekten, en zich tevreden stelt met het wegwerken van symptomen. Experimenten met dieren kunnen op geen enkele wijze bijdragen tot het verzamelen van kennis over het voorkomen van ziekten, over de werkelijke oorzaken en de samenhang in psychosomatisch opzicht, evenmin over de essentie van het genezingsproces. Het doel van de medische wetenschap om ziekten te genezen en leven te behouden enerzijds en de vernietiging van leven anderzijds zijn volledig in tegenspraak met elkaar. Zoals Rudolf Steiner reeds zei: “Elk doden vernietigt de genezende kracht van de arts”.

5. Dierproeven dienen om wetenschapskritische redenen te worden afgekeurd.

Principiële ideeën en idealen van wetenschappelijk denken en handelen worden met voeten getreden, als het dier degradeert tot meetinstrument en in eindeloze series proeven wordt gepijnigd en gedood. De vrijheid van de wetenschap kan niet daaruit bestaan, dat gevoelige medeschepselen zonder meer als levenloze voorwerpen worden behandeld en uitgebuit. De levensbedreigende problemen van deze tijd kunnen alleen worden opgelost door nieuwe, op het totaal gerichte zienswijzen die berusten op de eenheid van de natuur, waarin de mens een plaats inneemt als deel van die natuur, maar niet als heerser daarover zonder enig voorbehoud. Er is behoefte aan een nieuwe wetenschapsethiek die experimenten met dieren net zo als een taboe beschouwt, als het experimenteren met mensen.

6. De motivering van de noodzaak en de ethische aanvaardbaarheid van dierproeven op basis van het feit dat het mensdom een hogere orde vertegenwoordigt is ontoelaatbaar. Ook kan het bewijs dat dierproeven de mens beschermen tegen schade of werkelijk van dienst zouden kunnen zijn, niet worden geleverd. Ondanks de enorme moeite die men zich getroost heeft door experimenten met dieren op het gebied van medisch onderzoek en medicijnonderzoek, heeft men in de laatste tien jaar geen enkele vooruitgang geboekt in de strijd tegen de huidige civilisatieziekten en epidemieën. Niettemin het enorme aantal studies op basis van experimenten met dieren met de meest gevarieerde industriële, schadelijke stoffen is de milieuvervuiling en het individuele risico van de mens op schrikbarende wijze toegenomen, en heeft men de daaruit verkregen gedetailleerde kennis op geen enkele wijze ten bate van de mens kunnen gebruiken.

7. De duidelijke verlenging van de levensverwachting in MiddenEuropa in de loop van de laatste honderd jaar, die steeds weer wordt gebruikt als argument voor de noodzaak van dierproeven, kan niet worden teruggevoerd op proefondervindelijke resultaten met dieren. Deze is namelijk gebaseerd op hygiënische maatregelen, zoals verbetering van de drinkwatervoorziening en riolering, op sociale voorzieningen, die hebben geleid tot afname van armoede en de daarmee verbonden maatschappelijke misstanden, op de aanpassing van de voedingsgewoonten, die hebben geleid tot een verhoging van onze weerstand en de enorme daaruit voortvloeiende vermindering van de zuigelingensterfte. Dienovereenkomstig geldt, dat de bestrijding van de civilisatieziekten en epidemieën niet kan worden aangepakt met steeds weer nieuwe door dierexperimenten ontwikkelde medicijnen en chirurgische technieken of hulpstukkentechniek maar door de versterkte ontwikkeling van medische disciplines, zoals bedrijfsgeneeskunde, sociale geneeskunde en voorzorg, epidemiologie, klinisch onderzoek, psychotherapie, rehabilitatie en natuurgeneeskunde, alsmede een verregaande wijziging van onze zelfvernietigende levenswijze. Er zijn nieuwe denkpatronen op het gebied van de medische wetenschap nodig, om de epidemieën van vandaag met succes te kunnen bestrijden.

8. Nieuwe wetenschappelijke methoden moeten nog intensiever worden ontwikkeld en sterker naar voren worden gebracht.

Met celstructuren van planten, bacteriën en diverse eencelligen en met gecultiveerde weefselproeven kunnen veel eigenschappen zoals giftigheid of kankerverwekkende, de erfelijkheid veranderende, vruchtbeschadigende en groeiremmende kenmerken van substanties worden getest. Met deze systemen is echter ook een heel gamma aan bewijzen van doeltreffendheid mogelijk. In de laatste jaren zijn reeds vele volledig nieuwe wegen betreden met wetenschappelijke onderzoeksmethoden, die in tegenstelling tot de proeven met dieren, voor de mens hebben geleid tot werkelijk belangrijke resultaten: wegen die geen aanvulling betekenen op proeven met dieren, maar deze qua expressie volledig overtreffen.

9. De SAD eist afschaffing van proeven met dieren als ontoelaatbare methode en de taboeverklaring ervan, zoals geldt voor proeven met mensen.

Wij nodigen wetenschappers uit naar nieuwe wegen te zoeken die niet gebaseerd zijn op pijniging en dood, in wetenschap en onderzoek.

Wij nodigen artsen uit zich ervan bewust te worden, dat hun taak bestaat uit het verzorgen en genezen en niet uit de verdeling van steeds weer nieuwe medicamenten, die gebaseerd zijn op de dood en ellende van duizenden dieren.

Ook nodigen wij politici uit de wet zodanig te veranderen, dat dieren worden erkend als levende wezens en niet langer worden misbruikt als objecten die worden uitgebuit.

Wij eisen een nieuwe gezondheidspolitiek, waarin zonder rekening te houden met de economische belangen van de enkeling, effectieve maatregelen worden genomen tegen ziekmakende factoren, zoals nicotine, alcohol, consumptie van vlees, stress, het levensgevaarlijke verkeer in onze straten, milieuvervuiling, om maar een paar voorbeelden te noemen. We hebben een nieuwe gezondheidspolitiek nodig, die de zelfgenezende krachten van de enkeling ondersteunt, die de mondige burger herinnert aan de verantwoording voor de eigen gezondheid en die door passende maatregelen het behoud van de gezondheid op de voorgrond zet.

10. SAMENVATTING:
De dierproef is niet alleen een wrede en onethische, maar tevens een onwetenschappelijke en reeds lang achterhaalde methode, die in het belang van mens en dier binnen de kortst mogelijke tijd moet worden afgeschaft en vervangen door een zinvolle èn humane werkwijze!

* Door Dr. Rambeck, was epilepsiespecialist, biochemicus en auteur van ‘Mythos Tierversuch’. Dit Duitstalige boek rekent af met de leugens die gebruikt worden om dierproeven te verdedigen en goed te praten.